top of page
banner web.png

O NÁS

 • Služby Dobrého Pastýře vznikly v únoru 1997 jako církevní nezisková organizace v rámci Římskokatolické církve v Ostravsko-opavské diecézi. V říjnu téhož roku otevřelo Dům sv. Eufrasie, ve kterém poskytuje sociální služby.                                               

 • Organizaci provozuje mezinárodní Kongregace Naše Paní Milosrdenství Dobrého Pastýře (Sestry Dobrého Pastýře) - provincie rakousko-švýcarsko-česká. Sester Dobrého Pastýře je přibližně 4 000 ve více než 70 zemích světa. Na území České republiky slouží sestry jíž od roku 1992.                                                                                                                                                        

 • Kongregace Naše Paní Milosrdenství Dobrého Pastýře má jako nevládní organizace zvláštní poradní status u OSN Hospodářské a sociální rady (ECOSOC).                                  

 • V Domě svaté Eufrasie v Ludgeřovicích poskytujeme dvě sociální služby, azylový dům pro matky s dětmi a sociální rehabilitaci pobytovou formou, dále také ambulantní a terénní formu sociální rehabilitace​ ve městě Hlučín.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PRINCIPY
 • dodržování práv uživatelů: při řešení Vaší nepříznivé životní situace uplatňujete svou vůli, jednáte na základě svých rozhodnutí, s porozuměním důsledků své volby tedy toho co nastane.                                                                                                                 

 • individuální přístup k uživatelům: přistupujeme k Vám individuálně dle vašich potřeb, přání a zvyklostí.                                                                                                                                                                                           

 • ochrana práv dítěte: Na základě úmluvy o právech dítě má každé dítě vyrůstající v České republice nárok na bezpečné dětství, na základní vzdělání, na lékařskou péči, každé dítě má mít možnost rozvíjet svou osobnost, schopnosti a dovednosti, vyrůstat v bezpečném a milujícím prostředí, každé dítě musí být informováno o svých právech a musí mít možnost vyjádřit se k otázkám, které se jej týkají. Chráníme práva Vašich dětí, jednáme tak, aby se u nás cítili bezpečné domácí prostředí.                                                                                                                                                   

 • zacházení s uživateli s láskou a úctou: Respektujeme  Vaše životní hodnoty  a máme úctu k Vaší jedinečnosti a odlišnosti bez ohledu na rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, věk, národnost.  „Neexistuje špatný člověk – existují špatné činy.“

 • Podpora aktivního přístupu uživatelů k řešení své situace:  Nejste jen pasivním příjemcem služby, ale aktivním partnerem.                                                                                                                                                                                                                                               

 • Uplatňování křesťanských přístupů k potřebám uživatelů

KŘESŤANSKÉ PŘÍSTUPY

 • Každého člověka vnímáme jako jedinečnou a neopakovatelnou bytost, která si zaslouží respekt, podporu a šanci nového začátku, jež je spojen s rozvojem dobra v člověku. (nepodporujeme zlé postoje a skutky člověka).​

 • Nabízíme hledání odpuštění a smíření​.

 • Vnášíme naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí, než čistě lidská naděje.​

 • Přijímáme trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a vnímá, že ho společnost odepsala.​

 • Křesťanskou lásku v sociální práci projevujeme především ochotnou a laskavou službou všem lidem bez rozdílu, věku,     pohlaví, rasy a náboženského vyznání.​

banner web.png

"Pracujeme Bohu ke slávě a lidem k užitku"

NAŠE REGISTRACE

Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské

Právní forma: církevní právnická osoba

Právní zástupce: ředitelka, Ing. Lenka Kseničová

Působnost: sociální služby: Česká republika

Financování: Sociální služby, které poskytujeme jsou financovány z dotací z EU, 

Moravskoslezského kraje, Města Ostravy, Města Hlučín a dalších darů.

Registrace: Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob v ČR

spravovaný Ministerstvem Kultury ČR

registrační číslo: 8/1-08-704/1997

bottom of page