Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

 

Služby Dobrého Pastýře

Služby Dobrého Pastýře vznikly v únoru 1997 jako soukromé sdružení křešťanů v rámci Římskokatolické církve v Ostravsko-opavské diecézi. V říjnu téhož roku otevřelo Dům sv. Eufrasie, ve kterém poskytuje sociální služby.

 

Sdružení provozuje mezinárodní Kongregace Naše Paní Milosrdenství Dobrého Pastýře (Sestry Dobrého Pastýře) - provincie rakousko-švýcarsko-česká. Sester Dobrého Pastýře je přibližně 4 000 ve více než 70 zemích světa. Na území České republiky slouží sestry jíž od roku 1992.

 

Kongregace Naše Paní Milosrdenství Dobrého Pastýře má jako nevládní organizace zvláštní poradní status    u OSN Hospodářské a sociální rady (ECOSOC). 

 

V Domě sv. Eufrasie se nachází azylový dům pro matky s dětmi a tři startovací byty.

 

Sdružení se řidí heslem svaté Marie Eufrasie zakladatelky kongregace Sester Dobrého Pastýře:  

Jeden člověk má větší cenu než celý svět.

 

Poslání

Na základě principu víry v důstojnost a cenu každého člověka je posláním Služeb Dobrého Pastýře účinně doprovázet a pomáhat ženám, dětem a mládeži, prožívajícím těžká životní období, podporovat je v jejich snahách dospět v zodpovědné občany a hodnotně se začlenit do společnosti a současně najít smíření.

 

Principy služby

  • dodržování práv uživatelů
  • individuální přístup k uživatelům
  • zacházení s uživateli s láskou a úctou
  • podpora aktivního přístupu uživatelů k řešení své situace
  • bezplatné poskytování základního sociálního poradenství
  • uplatňování křesťanských přístupů k potřebám uživatelů

 

Křesťanské přístupy

  •  vychází ze spirituality Sester Dobrého Pastýře:

 

motto: "Pracujeme Bohu ke slávě a lidem k užitku"

 

* Každého člověka vnímáme jako jedinečnou a neopakovatelnou bytost, která si zaslouží respekt, podporu a šanci nového začátku, jež je spojen s rozvojem dobra v člověku. (nepodporujeme zlé postoje a skutky člověka)

 

* Nabízíme hledání odpuštění a smíření

 

Vnášíme naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čitě lidská naděje.

 

Přijímáme trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a vnímá, že ho společnost odepsala.

 

* Křesťanskou lásku v sociální práci projevujeme především ochotnou a laskavou službou všem lidem bez rozdílu, věku,     pohlaví, rasy a náboženského vyznání.

 

* Dům svaté Eufrasie je na cestě životem útočištěm, místem , kde je možné se na chvíli zastavit, oddechnout si či se dokonce skrýt a cítit se bezpečně. Ale zároveň to není konečná stanice, ale zastávka, ze které se vyráží dál.

 

Ve vztahu k Bohu: pomoc potřebným je před Bohem vzácná.

Bible, 5. kniha Mojžíšova 15,11 – „Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru“.
Bible, List Jakubův 1,27 – „Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa“

 

Ve vztahu k SDP: Pracovníci sdílejí společnou vizi a pomáhají ji naplňovat. Jsme profesionální za každých okolností, jsme tým SDP.

 

Ve vztahu ke spolupracovníkům: Podporujeme se a pomáháme si navzájem, protože spolupráci vidíme jako příležitost znásobit naše jedinečná obdarování. Víme, že společně jsme schopni udělat více než sami.

 

Ve vztahu ke klientům:  V každém potřebném vidíme Krista, kterému podáváme sklenici vody či přikrývku. Pomoc není zištná, pomáháme i tam, kde nelze očekávat odplatu od člověka.

Ve vztahu ke společnosti: Pracovníci mají na paměti, že zvěstujeme Krista slovem i skutkem. Dbáme na to, aby čest přišla Bohu, ne lidem, a „nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu“ Bible, 2. Korintským 6,3. Amen.